Pedagógovia

Máme tím vysoko erudovaných ľudí zabezpečujúcich štúdium – doktorov, docentov aj profesorov – pedagógov VŠ a odborníkov z praxe, s bohatými skúsenosťami vo všetkých disciplínach medzinárodných vzťahov, diplomacie, verejnej správy, práva, ekonómie, manažmentu a politických vied.

Daniela Krausova

Mgr. Daniela Krausová

V súčasnosti pôsobí na  Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v pozícií riaditeľky odboru pre verejné obstarávanie. Má dlhoročné skúsenosti s verejným obstarávaním pre štátnu správu, verejnú správu a obce.

Peter Majlath

Mgr. Peter Majláth

– skúsený filológ, lingvista, pedagóg, andragóg špecializujúci sa na zlepšovanie efektivity procesov štúdia znalosťami z neurolingvistiky – výučbe cudzích jazykov sa venujem od roku 1999, osobnému rozvoju od roku 1996 a neurolingvistike od roku 2015 – Som certifikovaný VŠ diplomom (FIF Čítať viac…

PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy

Ostatných šesť rokov pôsobí na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Najprv zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie predsedu a dnes je podpredsedom slovenských kontrolórov. Slovensko reprezentuje v medzinárodných kontrolných inštitúciách.  V minulosti bol tiež členom Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie.  Skúsenosti z realizácie verejných politík získal nielen v miestnej Čítať viac…

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Vyučující humanitních předmětů, mentální kouč a lektor X-tream Managementu, bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany. Doktor Vratislav Pokorný se zabývá výběrem, individuální přípravou, mentálním a psychofyzickým tréninkem a rozvojem lidí ve zvláštním a náročném prostředí. V minulosti působil ve vedení Čítať viac…

doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Je príslušníkom Policajného zboru, služobne zaradená na Katedre správneho práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V minulosti pôsobila na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v  Čítať viac…

Lucia Zemanova

Ing. Lucia Zemanová

Odborná prax 2020 – súčasnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie  rozpočtu –          riadenie rozpočtového procesu kapitoly 2018 – 2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu v súlade s pôsobnosťou Čítať viac…

Marian Ded

PhDr. Mgr. Marián Děd, PhD., MBA, LL.M

Vyštudoval katolícku teológiu. Po štúdiách teológie sa venoval štúdiu filozofie a politilógie. Viac ako desaťročie sa vo svojej vedeckej činnosti venuje skúmaniu vzťahu cirkví a štátu ako aj náboženskému fundamentalizmu vplývajúceho na vzťah spoločnosti cirkví a štátu. Pôsobil a spravoval Čítať viac…

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností. Jeho cílem je propojit svět vzdělávání a byznysu. Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a Čítať viac…

Miloslav Jurik

Mgr. Miloslav Jurík

Je predsedom Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 6 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej Čítať viac…

Frantisek Kasicky

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Veľvyslanec s dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia v oblasti obrany a bezpečnosti, diplomacie a zahraničnej politiky štátu. Vo vláde Slovenskej republiky zastával funkciu ministra obrany. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy – NATO v Belgickom Čítať viac…

Ján Kundľa

RNDr. Ján Kundľa

Dlhodobo sa venujem ochrane životného prostredia – ochrane ovzdušia, vodnému hospodárstvu, ochrane prírody a krajiny, odpadovému hospodárstvu.  Aktuálne pôsobím v spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnymi odpadmi, prevádzkou zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hospodárením v mestských lesoch v zmysle certifikátu trvalo Čítať viac…

Martin Urmanic

Mgr. Martin Urmanič, PhD., MPH

vyštudoval Katedru politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na rôznych pozíciách v centrálnych štáboch politických strán. V rokoch 1995 až 2002, pôsobil v mládežníckej politike ako predseda jednej zo spoločensko-politických organizácií, ktorú spoluzakladal. Zúčastnil sa viacerých profesionálnych pobytov Čítať viac…

Michal Kalinak

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V ZMOS pôsobí, s krátkymi prestávkami od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu Mesta Čítať viac…

doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

úspešne ukončil magisterské štúdium na Fakulte práva na Bratislavskej vysokej škole, v roku 2009. Zároveň úspešne absolvoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, kde ukončil štúdium v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo španielsky jazyk a kultúra. V akademickom roku 2007/2008  absolvoval študijný pobyt na Čítať viac…

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

Od roku 1990 pracujem v územnej samospráve ako starostka Obce Janova Lehota. Mám dlhoročné skúsenosti s aplikáciou kompetencii a činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj organizovania , manažovania činnosti a fungovania sociálnych služieb v zmysle platných predpisov. V oblasti sociálnych vecí dlhodobo pracujem v odborných komisiách na Čítať viac…

Boris Sloboda

Mgr. Boris Sloboda, PhD.

pôsobí od roku 2016 ako generálny riaditeľ sekcie fondov Európskej únie, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorá vykonáva funkciu riadiaceho orgánu Operačného programu Ľudské zdroje v rokoch 2014-2020. V rokoch 2011-2015 pôsobil ako Národný expert SR na Čítať viac…

Michal Kluciarovsky

Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

V rámci svojej profesijnej činnosti sa venoval  pred doktorandským štúdiom hospodárskej politike SR a EÚ a ich vzájomnej implementácii. Počas doktorandského štúdia sa profiloval v pedagogickej činnosti zameranej na predmety Teória politiky, Komparatívna politológia nemecky hovoriacich štátov, Komparatívna politológia štátov Čítať viac…

Vladimir Jurik

Ing. Vladimír Jurík

Je  zakladateľom prvého slovenského Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite verejných priestorov, spolupracuje s obdobnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, najmä v Škandinávii a v krajinách V4.  20 rokov praxe v spolupráci s mestami a obcami mu umožňuje podieľať sa na tvorbe Čítať viac…

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí. Docentka Eva Ambrozová se zabývá problematikou zvládání stresu a psychické zátěže v náročných podmínkách a situacích. Působila či působí na několika vysokých školách, v Čítať viac…