Pedagógovia

Máme tím vysoko erudovaných ľudí zabezpečujúcich štúdium – doktorov, docentov aj profesorov – pedagógov VŠ a odborníkov z praxe, s bohatými skúsenosťami vo všetkých disciplínach medzinárodných vzťahov, diplomacie, verejnej správy, práva, ekonómie, manažmentu a politických vied.

Marian Ded

PhDr. Mgr. Marián Děd, PhD., MBA, LL.M

Vyštudoval katolícku teológiu. Po štúdiách teológie sa venoval štúdiu filozofie a politilógie. Viac ako desaťročie sa vo svojej vedeckej činnosti venuje skúmaniu vzťahu cirkví a štátu ako aj náboženskému fundamentalizmu vplývajúceho na vzťah spoločnosti cirkví a štátu. Pôsobil a spravoval Čítať viac…

Peter Majlath

Mgr. Peter Majláth

– skúsený filológ, lingvista, pedagóg, andragóg špecializujúci sa na zlepšovanie efektivity procesov štúdia znalosťami z neurolingvistiky – výučbe cudzích jazykov sa venujem od roku 1999, osobnému rozvoju od roku 1996 a neurolingvistike od roku 2015 – Som certifikovaný VŠ diplomom (FIF Čítať viac…

doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

úspešne ukončil magisterské štúdium na Fakulte práva na Bratislavskej vysokej škole, v roku 2009. Zároveň úspešne absolvoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, kde ukončil štúdium v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo španielsky jazyk a kultúra. V akademickom roku 2007/2008  absolvoval študijný pobyt na Čítať viac…

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Vyučující humanitních předmětů, mentální kouč a lektor X-tream Managementu, bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany. Doktor Vratislav Pokorný se zabývá výběrem, individuální přípravou, mentálním a psychofyzickým tréninkem a rozvojem lidí ve zvláštním a náročném prostředí. V minulosti působil ve vedení Čítať viac…

Michal Kalinak

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V ZMOS pôsobí, s krátkymi prestávkami od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu Mesta Čítať viac…

PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy

Ostatných šesť rokov pôsobí na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Najprv zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie predsedu a dnes je podpredsedom slovenských kontrolórov. Slovensko reprezentuje v medzinárodných kontrolných inštitúciách.  V minulosti bol tiež členom Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie.  Skúsenosti z realizácie verejných politík získal nielen v miestnej Čítať viac…

doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Je príslušníkom Policajného zboru, služobne zaradená na Katedre správneho práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V minulosti pôsobila na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v  Čítať viac…

Boris Sloboda

Mgr. Boris Sloboda, PhD.

pôsobí od roku 2016 ako generálny riaditeľ sekcie fondov Európskej únie, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorá vykonáva funkciu riadiaceho orgánu Operačného programu Ľudské zdroje v rokoch 2014-2020. V rokoch 2011-2015 pôsobil ako Národný expert SR na Čítať viac…

Michal Kluciarovsky

Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

V rámci svojej profesijnej činnosti sa venoval  pred doktorandským štúdiom hospodárskej politike SR a EÚ a ich vzájomnej implementácii. Počas doktorandského štúdia sa profiloval v pedagogickej činnosti zameranej na predmety Teória politiky, Komparatívna politológia nemecky hovoriacich štátov, Komparatívna politológia štátov Čítať viac…

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

Od roku 1990 pracujem v územnej samospráve ako starostka Obce Janova Lehota. Mám dlhoročné skúsenosti s aplikáciou kompetencii a činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj organizovania , manažovania činnosti a fungovania sociálnych služieb v zmysle platných predpisov. V oblasti sociálnych vecí dlhodobo pracujem v odborných komisiách na Čítať viac…

Ján Kundľa

RNDr. Ján Kundľa

Dlhodobo sa venujem ochrane životného prostredia – ochrane ovzdušia, vodnému hospodárstvu, ochrane prírody a krajiny, odpadovému hospodárstvu.  Aktuálne pôsobím v spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnymi odpadmi, prevádzkou zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hospodárením v mestských lesoch v zmysle certifikátu trvalo Čítať viac…

Martin Urmanic

Mgr. Martin Urmanič, PhD., MPH

vyštudoval Katedru politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na rôznych pozíciách v centrálnych štáboch politických strán. V rokoch 1995 až 2002, pôsobil v mládežníckej politike ako predseda jednej zo spoločensko-politických organizácií, ktorú spoluzakladal. Zúčastnil sa viacerých profesionálnych pobytov Čítať viac…

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností. Jeho cílem je propojit svět vzdělávání a byznysu. Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a Čítať viac…

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí. Docentka Eva Ambrozová se zabývá problematikou zvládání stresu a psychické zátěže v náročných podmínkách a situacích. Působila či působí na několika vysokých školách, v Čítať viac…

Lucia Zemanova

Ing. Lucia Zemanová

Odborná prax 2020 – súčasnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie  rozpočtu –          riadenie rozpočtového procesu kapitoly 2018 – 2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu v súlade s pôsobnosťou Čítať viac…

Frantisek Kasicky

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Veľvyslanec s dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia v oblasti obrany a bezpečnosti, diplomacie a zahraničnej politiky štátu. Vo vláde Slovenskej republiky zastával funkciu ministra obrany. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy – NATO v Belgickom Čítať viac…

Daniela Krausova

Mgr. Daniela Krausová

V súčasnosti pôsobí na  Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v pozícií riaditeľky odboru pre verejné obstarávanie. Má dlhoročné skúsenosti s verejným obstarávaním pre štátnu správu, verejnú správu a obce.

Miloslav Jurik

Mgr. Miloslav Jurík

Je predsedom Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 6 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej Čítať viac…

Vladimir Jurik

Ing. Vladimír Jurík

Je  zakladateľom prvého slovenského Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite verejných priestorov, spolupracuje s obdobnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, najmä v Škandinávii a v krajinách V4.  20 rokov praxe v spolupráci s mestami a obcami mu umožňuje podieľať sa na tvorbe Čítať viac…