Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

Michal Kluciarovsky

V rámci svojej profesijnej činnosti sa venoval  pred doktorandským 
štúdiom hospodárskej politike SR a EÚ a ich vzájomnej implementácii. 
Počas doktorandského štúdia sa profiloval v pedagogickej činnosti 
zameranej na predmety Teória politiky, Komparatívna politológia nemecky 
hovoriacich štátov, Komparatívna politológia štátov v stredoeurópskom 
priestore, Hospodárska politika. Doktorandské štúdium ukončil obhajobou 
dizertačnej práce na tému: Globalizácia ako predmet komparatívnej 
analýzy. Vo svojej aktuálnej  vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti 
sa špecializuje na oblasti ako: globalizácia, stratégie hospodárskej 
politiky, medzinárodná ekonómia a ekonomická diplomacia. Aktívne pracuje 
s grantovými schémami a projektmi EŠIF a EHP. V rámci projektovej 
činnosti bol členom riešiteľského kolektívu národných vedecko-výskumných 
projektov VEGA.