LL.M. – Právo vo verejnej správe

LL.M. - Právo v podnikaní

„Študijný program predstavuje jedinečnú, modernú a unikátnu formu postgraduálneho vzdelávania vytvorenú v spolupráci s erudovanými lektormi z domácich a zahraničných univerzít, ako aj odborníkmi z praxe. LL.M. program je určený pre záujemcov o štúdium v oblasti zvyšovania právneho vzdelania, manažérom firiem a spoločnosti, vedúcim funkcionárom a odborným pracovníkom štátnej správy, vyšších územných celkov, miestnej samosprávy na všetkých stupňoch riadenia, pracovníkom profesijných organizácií, ako aj odborníkom z právnej problematiky. “

LLM-Pravo-vo-verejnej-sprave-2023-web.pdf [PDF ponuka]

 

13.10.2023 - 31.05.2024

Štúdium: 2 semestre – 4 víkendové sústredenia + obhajoby

Výučba: piatok 13:00-18:00, sobota a nedeľa 08:00-18:30

Spôsob ukončenia: Obhajoba dizertačnej práce

Udelený titul: Master of Law uvádzaný za menom v skratke LL.M.

 

Profil absolventa

Študijný program predstavuje jedinečnú, modernú a unikátnu formu postgraduálneho vzdelávania vytvorenú v spolupráci s erudovanými lektormi z domácich a zahraničných univerzít, ako aj odborníkmi z praxe.

LL.M. program je určený pre záujemcov štúdia v oblasti zvyšovania právneho vzdelania, manažérom firiem a spoločnosti, vedúcim funkcionárom a odborným pracovníkom štátnej správy, vyšších územných celkov, miestnej samosprávy na všetkých stupňoch riadenia, pracovníkom profesijných organizácií, tiež aj odborníkom z právnej problematiky.

Štúdium je vhodnou formou ďalšieho profesijného vzdelávania pre absolventov právnických odborov ako aj záujemcov, ktorí sa chcú venovať problematike právnych situácií vo vlastnom, i profesionálnom živote.

Zameranie programu je orientované na získanie vedomostí z oblasti teórie práva, jeho odvetví, aplikácie pri riešenie reálnych každodenných potrieb firmy, spoločnosti, štátnej správy, či samosprávy prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami vrátane možností priamych konzultácií s nimi. Štúdium osobitne využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia.

Absolvent profesijného študijného programu ukončený získaním prestížneho a medzinárodne uznávaného titulu LL.M. je schopný identifikovať a efektívne riešiť svoje manažérske a riadiace právne potreby, organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej pôsobí. Súčasne získa informácie a prehľad o aktuálnych právnych trendoch, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach súdneho systému, advokácie, či prokuratúry a v konečnom dôsledku zvýšenie kvalifikácie v odbore a možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

 

Podmienky pre prijatie do programu

Pre prijatie uchádzača na štúdium LL.M. je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • minimálne 5 rokov praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom stupni štúdia + minimálne 2 roky praxe

Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, v tejto záležitosti rozhoduje vedenie vzdelávacej inštitúcie.

 

Študijný plán + harmonogram štúdia

1. sústredenie 13.-15.10.2023

Piatok

 • Otvorenie štúdia, organizačné pokyny
 • Úvod do teórie práva JUDr. Katarína Maisnerová
 • Ústavné základy, právna úprava a kompetencie miestnej samosprávy, územnej samosprávy Mgr. Ivana Rubišová, PhD.

Sobota

 • Samospráva ako subjekt medzinárodného práva doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
 • Pracovné právo – pracovno-právne vzťahy v štátnom a súkromnom sektore JUDr. Zuzana Čížová

Nedeľa

 • Trestno-právne riziká/aspekty výkonu verejnej správy/podnikania JUDr. Andrea Havelková
 • Nástrahy a prepojenie práva a kybernetického priestoru JUDr. Mgr. Barbora Vlachová PhD.

2. sústredenie 08.-10.12.2023

Piatok

 • Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady spoločenskej etikety, protokolu a komunikácie v práve Amb. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Sobota

 • Základné zásady cirkevného práva PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M.
 • Právne aspekty kontrolnej činnosti v štátnej správe, samospráve a súkromnom sektore Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy
 • Spolupôsobenie obce na úseku ochrany práv detí ako jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľov obce Mgr. Ivana Rubišová, PhD.

Nedeľa

 • Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe a súkromnom sektore Mgr. Daniela Krausová
 • Právne aspekty GDPR JUDr. Veronika Skoroková, PhD.

3. sústredenie 16.-18.02.2024

Piatok

 • Úvod do práva Európskej únie JUDr. Nina Laca, PhD.

Sobota

 • Správne právo, správne delikty, priestupky a priestupkové konanie PhDr. JUDr. Ondrej Blažek
 • Súkromné/občianske/civilné právo JUDr. Veronika Skoroková, PhD.

Nedeľa

 • Informačná bezpečnosť v štátnej správe a súkromnom sektore doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
 • Finančné a daňové právo PhDr. JUDr. Ondrej Blažek

4. sústredenie 19.-21.04.2024

Piatok

 • Problematika stavebného zákona a územného plánovania vo verejnom a súkromnom sektore doc. Ing. Arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Sobota

 • Mentálny koučing manažéra/právnika Mgr. Peter Majláth, MBA
 • Hospodárske právo, hospodárska súťaž, obchodné právo doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Nedeľa

 • Úlohy a systém advokácie , postavenie advokáta, advokátske kancelárie Mgr. Mário Potúček
 • Postavenie a základné úlohy prokuratúry – protest prokurátora Mgr. Mário Potúček
 • Systém súdnictva v Slovenskej republiky – konanie/zastupovanie pred súdom Mgr. Mário Potúček

Obhajoby 31.05.2024

 • Obhajoba dizertačnej práce

 

Cena

Cena: 4.000,- Eur

 

Prihláška

Nájdete na Prihlášky na LL.M. – právo vo verejnej správe

 

Máte otázky?

Volajte na 0917 234 560 alebo nám napíšte na info@vip-vs.sk