doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Je príslušníkom Policajného zboru, služobne zaradená na Katedre správneho práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V minulosti pôsobila na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v  Trnave. Predmety správneho práva prednášala aj na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Je autorkou a spoluautorkou mnohých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, učebných pomôcok, ako aj odborných článkov a vedeckých štúdií. V spoluautorstve publikovala Komentár k Správnemu poriadku a k Zákonu o priestupkoch. Je členkou redakčnej rady časopisu Učenej právnickej spoločnosti – Magister Officiorum a členkou rozkladovej komisie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.