MBA štúdium – ZMOS – detailné informácie

Štatutári miest a obcí, ale aj zamestnanci mestských a obecných úradov majú v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) k dispozícii možnosť získať titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. V tejto oblasti na Slovensku ponúka vzdelávanie MBA jedine táto vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi. 

Videopozvánka a informácie k štúdiu MBA – vzdelávanie pre primátorov, starostov, poslancov, prednostov, kontrolórov a všetkých ostatných pracovníkov samosprávy. [link]

Detailné informácie k MBA štúdiu  

Master of Business Administration – MBA (public administration)

Dĺžka štúdia:

10 mesiacov – 2 semestre

Organizácia štúdia:  

4 víkendové sústredenia (s možnosťou zabezpečenia ubytovania s raňajkami – voliteľné)

výučba v piatok cca 13:00 – 18:00

sobotu a nedeľu cca 08:00 – 18:30

voliteľné – možnosť absolvovania špeciálneho sústredenia na sebaspoznávanie v záťažovej situácii

Spôsob ukončenia:    

Obhajoba dizertačnej práce

Udelený titul:

Master of Business Administration – public administration (self-government and state administration) uvádzaný  v skratke MBA za menom

Profil absolventa:                           

Program je určený vedúcim funkcionárom a pracovníkov miestnej samosprávy, vyšším územným celkom a štátnej správy, ako aj odborníkom z tejto oblasti verejného života. Cieľovú skupinu predstavujú starostovia obcí a ich zástupcovia,  primátori a viceprimátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, predsedovia a podpredsedovia vyšších územných celkov vrátane ich poslancov, vedúci pracovníci štátnej správy, odborní pracovníci na všetkých stupňoch riadenia, či pracovníci profesných organizácií.  Program je vhodnou formou ďalšieho profesného vzdelávania pre absolventov odboru verejná správa, ako aj záujemcov, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnych situácií vo verejnej správe alebo vo vlastnom profesionálnom živote. Zameranie programu je orientované na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami. Štúdium osobitne využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Absolvent profesného študijného programu ukončený získaním titulu MBA je schopný identifikovať a efektívne riešiť  svoje manažérske a riadiace potreby, organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej  pôsobí. Súčasne získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach, koordinácii a súčinnosti. Výnimočnou súčasťou štúdia MBA Public Administration je taktiež unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný na zvládnutie  kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových  situáciách, ktorý jedinečným spôsobom  prepojuje prvky  kognitívneho manažmentu, diagnostiky prirodzených potenciálov a ich rozvoja. Absolvent získava nové poznanie a skúsenosť o sebe a svojich možnostiach.

Študijný plán

Výukové moduly

Ústavné základy, právna úprava a kompetencie miestnej samosprávy, územnej samosprávy  a štátnej správy – doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

Samospráva ako subjekt medzinárodného práva – doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD,

Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických situácií – doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD., MBA

Sebarozvojový výcvik – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy – doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, PhD., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA,  Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

Rozpočet a ekonomické aspekty činnosti miest a obcí – Ing. Lucia Zemanová

Spolupráca samosprávy s cirkvou na regionálnej úrovni – PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M.

Dotácie, granty, finančné mechanizmy, programy a projekty vo verejnej správe – AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe –  Mgr. Daniela Krausová

Vzťahy s verejnosťou, médiami, verejná prezentácia, marketing obce/mesta a organizácie – Mgr. Martin Urmanič, PhD, MPH

Základné zásady spoločenskej etikety, protokolu a profesionálnej komunikácie  na úrovni samosprávy – AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Spolupráca verejnej správy s profesijnými združeniami a organizáciami (ZMOS, ÚMS, SK8 a pod.) – PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Aktuálne národné a medzinárodné trendy rozvoja miestnej samosprávy a štátnej správy – PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Problematika originálnych a prenesených kompetencií v oblasti školstva v miestnej samospráve – PhDr. Soňa Hanzlovičová

Problematika odpadového hospodárstva v miestnej a štátnej správe – RNDr. Ján Kundla

Úlohy a postavenie miestnej samosprávy v sociálnej oblasti – Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

Kontrolná činnosť v štátnej správe a samospráve –  Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy

Európske štrukturálne a investičné fondy – Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Problematika inteligentných miest v modernej samospráve – Ing. Vladimír Jurík, Ing. Miloslav Jurík

Postavenie starostu/primátora v procese stavebného konania a územného plánovania

Úverovanie  a financovanie miest a obcí – PhDr. Peter Vaňo, MBA

Kybernetická bezpečnosť z pohľadu orgánov samosprávy

Mentálny koučing manažéra – Mgr. Peter Majlath

 

1. sústredenie

Piatok

– otvorenie štúdia, organizačné pokyny – PhDr. Ľudovít Hucík, PhD., MBA, LL,M., doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD, MBA, LL.M., Mgr. Branislav Tréger, PhD.

– Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických situácií – I. – doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD, MBA, LL.M.

Sobota

– Sebarozvojový výcvik – testovanie – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy – I. – doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, PhD., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA, Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

Nedeľa

– Sebarozvojový výcvik – vyhodnotenie – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy – II. – doc. PhDr. PaeDr. Eva Ambrozová, PhD., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA, Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

– Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických situácií – II. – doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD, MBA, LL.M.

 

2. sústredenie

Piatok

– Dotácie, granty, finančné mechanizmy, programy a projekty vo verejnej správe – AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Sobota

– Ústavné základy, právna úprava a kompetencie miestnej samosprávy, územnej samosprávy  a štátnej správy – doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

– Samospráva ako subjekt medzinárodného práva – doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD,

– Spolupráca samosprávy s cirkvou na regionálnej úrovni – PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M.

Nedeľa

– Rozpočet a ekonomické aspekty činnosti miest a obcí – Ing. Lucia Zemanová

– Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe – Mgr. Daniela Krausová

 

3. sústredenie

Piatok

– Základné zásady spoločenskej etikety, protokolu a profesionálnej komunikácie  na úrovni samosprávy  – AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Sobota

– Úverovanie  a financovanie miest a obcí – PhDr. Peter Vaňo, MBA

– Spolupráca verejnej správy s profesijnými združeniami a organizáciami (ZMOS, ÚMS, SK8 a pod.) – PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

– Aktuálne národné a medzinárodné trendy rozvoja miestnej samosprávy a štátnej správy – PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Nedeľa

– Problematika odpadového hospodárstva v miestnej a štátnej správe –  RNDr. Ján Kundla

– Úlohy a postavenie miestnej samosprávy v sociálnej oblasti – Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

– Postavenie starostu/primátora v procese stavebného konania a územného plánovania

 

4. sústredenie

Piatok

– Vzťahy s verejnosťou, médiami, verejná prezentácia, marketing obce/mesta a organizácie –  Mgr. Martin Urmanič, PhD, MPH

Sobota

– Kontrolná činnosť v štátnej správe a samospráve – Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy

– Problematika originálnych a prenesených kompetencií v oblasti školstva v miestnej samospráve – PhDr. Soňa Hanzlovičová

– Európske štrukturálne a investičné fondy – Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Nedeľa

– Problematika inteligentných miest v modernej samospráve – Ing. Vladimír Jurík, Ing. Miloslav Jurík

– Kybernetická bezpečnosť z pohľadu orgánov samosprávy

– Mentálny koučing manažéra – Mgr. Peter Majlath

– Informácia a organizačné pokyny k výberu, príprave, predloženiu a obhajobe dizertačnej práce – PhDr. Marián Děd, PhD, MBA, LL.M.

 

Cena:

– 4. 200 Euro

pre členov ZMOS – 3. 600 Eur (možnosť platby v dvoch splátkach po 1. 800 Eur)

Podmienky prijatia:

– minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – Bc.

Prihláška [link]

 

Kontaktná adresa pre záujemcov: studium@zmos.sk / info@vip-vs.sk