ZMOS dáva do pozornosti jedinečné vzdelanie

Združenie miest a obcí Slovenska začína spoluprácu s Central European Education Institute. Štatutári miest a obcí, ale aj zamestnanci mestských a obecných úradov majú k dispozícii možnosť získať titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. V tejto oblasti na Slovensku ponúka jedine táto vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi. 

Samotný profil absolventa aj študijný plán dokazujú, že táto ponuka je jedinečná. Združenie miest a obcí Slovenska vyjednalo zľavy na toto štúdium pre záujemcov z prostredia členských samospráv a organizácií, s ktorými má ZMOS uzatvorené memorandum o spolupráci.
„V dnešnej dobe sa zanedbáva vzdelávanie ako také. Kvalita výkonu závisí aj od stupňa vzdelania. Teraz vytvárame priestor pre členov Združenia miest a obcí Slovenska: nielen pre štatutárov miest a obcí, ale aj pre prednostov či pracovníkov obecných a mestských úradov. V témach, ktoré tvoria verejný život, sa môžu dovzdelať respektíve si zvýšiť kvalifikáciu. To je cieľom tejto našej novej spolupráce,“ povedal po stretnutí, ktoré sa v stredu 14. apríla 2021 uskutočnilo na pôde Central European Education Institute v Bratislave predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Program je určený vedúcim funkcionárom a pracovníkov miestnej samosprávy, vyšším územným celkom a štátnej správy, ako aj odborníkom z tejto oblasti verejného života. Cieľovú skupinu predstavujú starostovia obcí a ich zástupcovia, primátori a viceprimátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, predsedovia a podpredsedovia vyšších územných celkov vrátane ich poslancov, vedúci pracovníci štátnej správy, odborní pracovníci na všetkých stupňoch riadenia, či pracovníci profesných organizácií.

Program je vhodnou formou ďalšieho profesného vzdelávania pre absolventov odboru verejná správa, ako aj záujemcov, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnych situácií vo verejnej správe alebo vo vlastnom profesionálnom živote. Zameranie programu je orientované na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami. Štúdium osobitne využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia.
Absolvent profesného študijného programu ukončený získaním titulu MBA je schopný identifikovať a efektívne riešiť svoje manažérske a riadiace potreby, organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej  pôsobí. Súčasne získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach, koordinácii a súčinnosti.

Výnimočnou súčasťou štúdia MBA Public Administration je taktiež unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových  situáciách, ktorý jedinečným spôsobom  prepojuje prvky  kognitívneho manažmentu, diagnostiky prirodzených potenciálov a ich rozvoja. Absolvent získava nové poznanie a skúsenosť o sebe a svojich možnostiach.

Študijný plán je koncipovaný v nasledovných výukových moduloch:

● Politologické vymedzenie základov štátnej správy a samosprávy
● Ústavné základy a právna úprava miestnej samosprávy, územnej samosprávy a štátnej správy
● Právomoci, prenesené a originálne kompetencie v samospráve a štátnej správe v jednotlivých oblastiach
● Rozpočet a ekonomické aspekty činnosti miest a obcí
● Dotácie, granty, finančné mechanizmy, programy a projekty vo verejnej správe
● Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe
● Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických situácií
● Vzťahy s verejnosťou, médiami, verejná prezentácia, marketing obce/mesta a organizácie
● Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady zásady spoločenskej etikety a komunikácie
● Spolupráca verejnej správy s profesnými združeniami a organizáciami
● Aktuálne národné a medzinárodné trendy rozvoja miestnej samosprávy a štátnej správy
● Sebarozvojový výcvik – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra  samosprávy/štátnej správy
● Problematika inteligentných miest v modernej samospráve
● Cezhraničná spolupráca miest a obcí
● Úverovanie a financovanie miest a obcí
● Mentálny koučing manažéra
● Európske štrukturálne a investičné fondy

Dĺžka štúdia je 10 mesiacov – 2 semestre

Organizácia štúdia: 4 víkendové sústredenia.

Výučba v piatok cca 13:00 do 17:30 hod., tiež v sobotu a nedeľu cca od 8:00 hod do 18:30 hod.

Spôsob ukončenia: Obhajoba dizertačnej práce