ESG pre manažment banky

ESG vzdelávací program (školenie) pre manažment banky v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (environmental, social, governance).

„Všetky oblasti ESG by mali byť pre banky, spoločnosti a firmy kľúčové, predstavovať oblasť náležitého záujmu a deklaráciu, že im záleží na čestnom a etickom podnikaní, starostlivosti o zamestnancov a klientov, ako aj celú spoločnosť.“

Charakteristika

V súčasnosti by firmy rámci svojej sociálnej zodpovednosti mali mať zavedený proces integrácie sociálnych, environmentálnych, etických ľudských práv a záujmov spotrebiteľov do svojich obchodných operácií a základnej stratégie.

Problematika udržateľnosti predstavuje jeden z najdôležitejších trendov na finančných trhoch a je jedným z kľúčových pilierov globálnej stratégie. Je charakteristický snahou bánk a spoločností po zodpovednom a udržateľnom investovaní, uvedomelejšom správaní sa v rámci zásad zodpovedného podnikania, zvažovaní jeho dosahov na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť a taktiež zvyšujúcou sa ponukou ESG produktov. Tie nepredstavujú už len marketingovú stratégiu, či trend, ale aj nevyhnutnú súčasť modernej banky, či firmy.

ESG predstavujú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, ktoré sa stali súborom noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie ich investícií. ESG (Environmental, Social a Governance) zahŕňa tri oblasti, ktoré sú pre udržateľnosť kľúčové – z anglického Environment – životné prostredie, S zahŕňa sociálne aspekty a G je governance, teda správa a riadenie.

Pre dosiahnutie cieľov udržateľnosti Európska únia nariadila reguláciu ESG, ktorá nastavuje povinnosti pre podnikateľov v jednotlivých oblastiach.

ESG znamená prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. Cieľom tak je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj pozitívny sociálny a environmentálny dopad. ESG je dôležité pre kapitálové trhy, povedomie investorov, banky poskytujúce úvery alebo investorov kupujúcich dlhopisy.

Štruktúra

Stratégie a benefity ESG prístupu pre manažérov

Cieľom ESG programu je predať jeho účastníkom ucelený prehľad o ESG – prečo je dôležité a čo to prakticky znamená pre biznis a stratégiu. Budú prezentované prínosy pre všetky záujmové skupiny v podniku a odporúčania pre implementáciu ESG prístupov od ich iniciácie, cez vytvorenie vhodných procesov a podmienok až po podporu motivácie zamestnancov k ich napĺňaniu.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D, MBA, LL.M

ESG výkazníctvo a reporting

Cieľom bude predstaviť požiadavky na zverejňovanie informácií súvisiacich s udržateľnosťou v oblasti finančných služieb (SFDR). Zameriame sa na smernicu o reportovaní udržateľnosti, povinnosti zverejňovania dát a spôsob ich prezentácie. Pozornosť bude venovaná jednotlivým oblastiam implementácie a indikátorom, ktoré ich vystihujú.

Ing. Dagmar Palátová

Zodpovedné investovanie a reporting

Investičné stratégie a rozdielne prístupy, investície versus špekulácie, s ohľadom na environmentálne a sociálne aspekty, metódy investičného rozhodovania, ktoré budú v sebe reflektovať rámce ESG pre posudzovanie investícií. Pohľad na finančné trhy z pohľadu podpory životného prostredia s príkladmi investičných inštrumentov obsahujúcich podporu zlepšovania životného prostredia, ako sú napríklad ,,zelené dlhopisy“ alebo dlhopisy so sociálnym dopadom.

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Legislatíva v oblasti ESG

Obsahom prednášok bude predovšetkým prezentácia súčasnej legislatívy aktuálne platnej v danej oblasti (bežné zákony, priamo záväzné predpisy EÚ a vykonávacie predpisy viažúce sa k téme, vyhlášky). Popri platnej legislatíve sa taktiež zameriame na metodiku a výkladovú prax, kde sa zameriame na nelegislatívne a pomocné výkladové materiály, napríklad úradné oznamovanie alebo všeobecné pokyny európskych orgánov dohľadu. Vzhľadom k dynamike daného odboru bude kladený dôraz na prepojenie teórie a praxe a hlavne výkladovým problémom.

JUDr. Katarína Maisnerová

Nové trendy v obchodnej etikete v kontexte ESG

Protokol a etiketa v spoločenských vzťahoch a manažmente, obchodná etiketa, firemná kultúra, aktuálne tendencie a vývoj v oblasti komunikácie, etikety a protokolu, profesionálne vedenie a príprava rokovaní, komunikácia so zákazníkom, praktické ukážky skúseností a príkladov, prípadové štúdie.

PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M.

Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra – sebarozvojový program

Program zameraný na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových situáciách ktorý jedinečným spôsobom prepojuje prvky kognitívneho manažmentu, diagnostiky prirodzených potenciálov a ich rozvoja. Účastník bude disponovať odbornou analýzou o sebe a svojich možnostiach. Potenciály a trendy kognitívnej kondície, osobnostné potenciály a dispozície, indikátory osobnostnej a psychofyzickej kondície pre rozhodovanie a jednanie, indikátory a trendy súvisiace s vedením ľudí, samostatnosťou a kooperáciou, podnety pre osobný rozvoj, potenciály a trendy psychofyzickej kondície.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D, MBA, LL.M s odborným tímom

Sebarozvojový program

Sebarozvojový program – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra je mimoriadny program, ktorý otestuje vaše zvládanie záťaže v extrémnych podmienkach. Sústredí sa na uvoľnenie vášho potenciálu a schopnosť riešiť krízové momenty. To vám pomôže, aby ste prevzali kontrolu nad svojim podnikaním a nad sebou.

Program

2 dňové študijné sústredenie

1. deň

09:00 – 09:15 – Otvorenie, predstavenie študijného programu

09:15 – 11:00 – Stratégie a benefity ESG prístupu pre manažérov

Prestávka na kávu

11:15 – 13:00 – Sebarozvojový program – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra

13:15 – 14:15 – Obed

14:15 – 16:30 – Legislatíva v oblasti ESG

Prestávka na kávu

16:45 – 18:30 – Zodpovedné investovanie a reporting

20:00 – 21:30 – Raut pre účastníkov

2. deň

09:00 – 10:45 – Nové trendy v obchodnej etikete v kontexte ESG

Prestávka na kávu

11:00 – 12:45 – ESG – princípy účtovnej evidencie, metodika, manažérske účtovanie v ESG, zodpovedné investovanie a reporting

13:00 – 14:00 – Obed

14:00 – 16:00 – Vyhodnotenie a odovzdanie záverečných správ – sebarozvojový program – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra

16:00 – 16:30 – Odovzdanie certifikátov o absolvovaní programu, záver

 

Miesto konania

TOP manažment – Praha/hotel

stredný manažment – Tatry/hotel

nižší manažment – priestory Central European Education Institute v Bratislave

 

Ostatné informácie

Vzdelávací program prebieha v slovenskom a českom jazyku.

Účastník študijného programu obdrží:

  • študijné materiály
  • záverečnú správu – sebarozvojový program – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra
  • certifikát o absolvovaní programu ESG

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme po ich vyžiadaní na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk.