Klub absolventov

Logo Klub absolventovDovoľujeme si Vás informovať, že na pôde Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave bolo založené občianske združenie Klub absolventov.

Cieľom združenia je združovať absolventov a priateľov, vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a Vzdelávacím a konzultačným inštitútom, Central European Education Institute, vysokými školami, absolventmi a priateľmi združenia. Vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských, športových, relaxačných, regeneračných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny ľudí. Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne a inak znevýhodnených spoluobčanov.

2 percentá – 2%

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o podporu nášho klubu 2% z dane.

Aj vďaka Vám a Vaším príspevkom budeme môcť rozvíjať vzdelávanie, šport, vykonávať publikačnú činnosť, usporadúvať kongresy, konferencie, semináre a kurzy.

ĎAKUJEME!

 

Koho uviesť ako príjemcu 2% z daní?

Názov: Klub absolventov

Forma: Občianske združenie

IČO: 42178762

Ulica: Tomášikova 22

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 02

Okres: Bratislava II

Štát: Slovenská republika

Bankové účty – IBAN: SK44 1100 0000 0029 2586 6972 Tatra banka, a.s. Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na vedenie@vip-vs.sk

 

Ako darovať 2% z daní?

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech občianskeho združenia KLUB ABSOLVENTOV na realizáciu jeho aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech občianskeho združenia KLUB ABSOLVENTOV.

 

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

Informácie nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

Tlačivá a podrobný postup na poukázanie 2% nájdete na tejto stránke – http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .

 

Ciele združenia budú napĺňané najmä nasledujúcimi činnosťami:

a) združovaním absolventov a priateľov vysokej školy na báze dobrovoľnosti, ktorí majú záujem o minulosť a súčasnosť vysokej školy a ktorí chcú prispieť k jej rozvoju a podporovať jej činnosť,

b) vytváraním priestoru a podmienok na vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií,

c) rozširovaním a poskytovaním odborných a vedeckých informácií zo všetkých oblastí,

d) poskytovaním pomoci členom OZ pri ich celoživotnom vzdelávaní v odbore pôsobenia,

e) umožnením využitia pripravovanej databázy členmi OZ k organizácií vzájomných stretnutí,

f) podporovaním transferu výsledkov činnosti OZ členov do praxe,

g) realizáciou výchovno–vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí,

h) prevenciou nežiaducich spoločenských javov, zvyšovaním kvality života,

ch) organizovaním odborných seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,

i) organizáciou voľno-časových aktivít a podporou tvorivej činnosti – tvorivé dielne, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,

j) vytváraním materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne, zdravotne a inak znevýhodnených občanov.