Ing. Lucia Zemanová

Lucia Zemanova

Odborná prax
2020 – súčasnosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie  rozpočtu

–          riadenie rozpočtového procesu kapitoly

2018 – 2020

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu

v súlade s pôsobnosťou ministerstva komplexné zabezpečovanie úloh správcu rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

–          členka dozornej komisie  – Fond na podporu umenia   

2016 – 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu

zodpovednosť za riadenie rozpočtového procesu a efektívne použitie verejných financií v rezorte školstva

·       členka Správnej rady KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

·       členka Správnej rady TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

·       členka Správnej rady UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

11/2011 – 09/2016

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Riaditeľstvo odštepného závodu Bratislava – pracovná pozícia – ekonomický námestník riaditeľa Odštepného závodu

·       riadenie a organizácia plánovacej, rozpočtovej, účtovnej, daňovej a kalkulačnej činnosti odštepného závodu,