doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

úspešne ukončil magisterské štúdium na Fakulte práva na Bratislavskej vysokej škole, v roku 2009. Zároveň úspešne absolvoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, kde ukončil štúdium v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo španielsky jazyk a kultúra.

V akademickom roku 2007/2008  absolvoval študijný pobyt na Universidad Complutense v Madride, Fakulte práva v Španielskom kráľovstve. Po ukončení štúdia nastúpil na denné doktorandské štúdium na Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy, počas ktorého absolvoval rigoróznu skúšku v odbore trestné právo. Doktorandské štúdium v odbore trestné právo úspešne ukončil v roku 2013. V roku 2015 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku v odbore verejná sprava/verejná politika na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.  V roku 2018 úspešne ukončil na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy habilitačné konanie a bol vymenovaný za docenta v odbore trestné právo.

Dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.