RNDr. Ján Kundľa

Ján Kundľa

Dlhodobo sa venujem ochrane životného prostredia – ochrane ovzdušia, vodnému hospodárstvu, ochrane prírody a krajiny, odpadovému hospodárstvu. 

Aktuálne pôsobím v spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa, ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnymi odpadmi, prevádzkou zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hospodárením v mestských lesoch v zmysle certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 

Tretí rok zastávam funkciu riaditeľa a konateľa mestskej spoločnosti s cieľom čo najviac redukovať skládkovaný odpad a neustále zvyšovať recykláciu odpadov v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva. 

Vyštudoval som Prešovskú univerzitu, Fakultu humanitných a prírodných vied v odbore biológia – ekológia a doktorandské štúdium som ukončil skúškou v odbore environmentálna ekológia.