Ďalšie štúdium MBA už v októbri!

Business People Communication Office City Concept

Central European Education Institute pokračuje v spolupráci so Združením miest a obci Slovenska pri realizácii jedinečného vzdelávania MBA pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. Ďalší ročník dvoj semestrálneho štúdia sa začne v mesiaci október 2022.

Prevzatím diplomu o udelení profesného titulu Master of Business Administration  –  MBA na slávnostnej promócií  absolventov Newton University Praha a Central European Education Institute v Bratislave počas rokovania Rady ZMOS 28.06.2022 ukončilo 24 starostov a primátorov historicky prvé štúdium tohto druhu – reportáž z promócií. Ide o projekt realizovaný v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenskej republiky na základe podpísaného Memoranda o spolupráci v oblasti ďalšieho vzdelanostného a profesného rozvoja primátorov miest, starostov obcí, predstaviteľov miestnej a štátnej správy.

Program je vhodnou formou ďalšieho profesného vzdelávania pre absolventov odboru verejná správa, ako aj záujemcov, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnych situácií vo verejnej správe alebo vo vlastnom profesionálnom živote, ktorý využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému obce a mesta, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Zameranie programu je orientované na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami, vrátane prednášajúcich priamo zo ZMOS-u, ktorí sa podieľali aj na zostavovaní študijného plánu.

Výnimočnou súčasťou štúdia MBA Public Administration je taktiež unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových  situáciách, ktorý jedinečným spôsobom  prepojuje prvky  kognitívneho manažmentu, diagnostiky prirodzených potenciálov a ich rozvoja. Účastníci prvej skupiny už disponujú odbornou analýzou o sebe a svojich možnostiach.

Cieľovú skupinu predstavujú starostovia obcí a ich zástupcovia, primátori a viceprimátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, predsedovia a podpredsedovia vyšších územných celkov vrátane ich poslancov, vedúci pracovníci štátnej správy, odborní pracovníci na všetkých stupňoch riadenia, či pracovníci profesných organizácií.

Dĺžka štúdia je 10 mesiacov – 2 semestre, v rámci 4 víkendových sústredení. Výučba v piatok prebieha cca 13:00 do 17:30 hod., tiež v sobotu a nedeľu cca od 8:00 hod do 18:30 hod. Podmienkou štúdia je minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – Bc.

Študijný plán je koncipovaný vo výukových moduloch:

 • Politologické vymedzenie základov štátnej správy a samosprávy
 • Ústavné základy a právna úprava miestnej samosprávy, územnej samosprávy a štátnej správy
 • Právomoci, prenesené a originálne kompetencie v samospráve a štátnej správe v jednotlivých oblastiach
 • Rozpočet a ekonomické aspekty činnosti miest a obcí
 • Dotácie, granty, finančné mechanizmy, programy a projekty vo verejnej správe
 • Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe
 • Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických situácií
 • Vzťahy s verejnosťou, médiami, verejná prezentácia, marketing obce/mesta a organizácie
 • Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady zásady spoločenskej etikety a komunikácie
 • Spolupráca verejnej správy s profesnými združeniami a organizáciami
 • Aktuálne národné a medzinárodné trendy rozvoja miestnej samosprávy a štátnej správy
 • Sebarozvojový výcvik – Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra  samosprávy/štátnej správy
 • Problematika inteligentných miest v modernej samospráve
 • Cezhraničná spolupráca miest a obcí
 • Úverovanie a financovanie miest a obcí
 • Mentálny koučing manažéra
 • Európske štrukturálne a investičné fondy či vzťahy s cirkvou.

Bližšie informácie v priloženom letáku – MBA – ZMOS brožúra.

Združenie miest a obcí Slovenska vyjednalo zľavy na toto štúdium pre záujemcov z prostredia členských samospráv a organizácií, s ktorými má ZMOS uzatvorené memorandum o spolupráci.

Kontaktná adresa pre záujemcov: studium@zmos.sk a info@vip-vs.sk

Absolvent štúdia po štyroch študijných sústredeniach a po obhajobe dizertačnej práce majú k dispozícii možnosť získať titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. septembra 2022.