Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Boris Sloboda

pôsobí od roku 2016 ako generálny riaditeľ sekcie fondov Európskej únie, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorá vykonáva funkciu riadiaceho orgánu Operačného programu Ľudské zdroje v rokoch 2014-2020.

V rokoch 2011-2015 pôsobil ako Národný expert SR na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru kde koordinoval 12 expertných skupín 28 členských krajín v kontexte Strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a Stratégie Európa 2020. Taktiež sa podieľal na príprave ex-ante kondicionalít pre štrukturálne fondy v oblasti vzdelávania pre programové obdobie 2014-2020.

V rovnakom období ako Národný expert SR na Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu Európskej komisie analyzoval a hodnotil národné politiky členských krajín EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, zamestnanosti mladých ľudí a trhu práce ako súčasť napĺňania Stratégie Európa 2020.

V rokoch 2006 – 2011 ako generálny riaditeľ sekcie celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva SR koordinoval spoluprácu Ministerstva školstva so zainteresovanými partnermi v oblasti celoživotného vzdelávania. Zodpovedal za prípravu Stratégie celoživotného vzdelávania a zákona o celoživotnom vzdelávaní, v ktorom boli po prvýkrát na Slovensku definované tieto inštitúty – systém uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania, Kvalifikačné a hodnotiace štandardy, Národná sústava kvalifikácií, Informačný systém ďalšieho vzdelávania a systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb.

Boris Sloboda je absolventom fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kde v roku 2016 získal titul PhD. v odbore medzinárodné vzťahy. Štúdium ukončil dizertačnou prácou na tému „Konkurencieschopnosťeurópskych krajín v kontexte znalostnej ekonomiky „.