Komunikácia pre pracovníkov a manažérov vo verejnej správe

Komunikácia je základný nástroj interakcie medzi ľuďmi. Nie len od jej obsahu, ale aj od miery jej sily, množstva a kvality môžu ľudia v osobnom, ale taktiež aj v profesionálnom živote vytvárať vzťahy a udržiavať ich.

Komunikacia-pre-pracovnikov-manazerov-vo-verejnej-sprave-2023-ponuka [PDF]

Od úrovne komunikačných zručností sa môže odvíjať v jednotlivých organizáciách tak verejného, ako aj obchodného sveta  efektivita výkonov a celkovo práce.

Umenie komunikovať dnes patrí k jednému z najdôležitejších atribútov ľudí pri výkone svojej profesie. Znamená to, že zvládnutie komunikačných zručností, je predpokladom na zvládnutie rozličných úloh pri výkone pozícií, ktoré jednotliví ľudia zastávajú.

O to viac sa to týka pracovníkov a manažérov vo verejnej sfére. Tá patrí medzi tie, ktoré sú najviac pod drobnohľadom nielen bežných ľudí, ale v prípade krízových situácií aj médií.

Je nemysliteľné, aby sa dnes, v čase enormných nárokov na afektívny a kvalitný pracovný výkon, bolo možné riadiť tím zamestnancov, motivovať pracovníkov, rozdeľovať a kontrolovať úlohy bez toho, aby sme sa vyhli osobnému kontaktu, rozhovoru, písomnému oznámeniu a podobne.

Rozlišujeme teda hneď dve formy komunikácie: ústnu a písomnú. Komunikáciu môžeme definovať aj ako verbálnu a neverbálnu. Každá z nich má svoje vlastné pravidlá, význam a špecifiká. Nakoľko dnes vedúci pracovníci komunikujú na hierarchicky rôznych úrovniach komunikáciu môžeme diferencovať aj na formálnu a neformálnu.

Komunikácia, ako proces výmeny informácií poskytuje ľuďom realizáciu svojich zámerov. Tie však môžu zle vyjadrené, alebo nepochopené, pretože v procese komunikácie poznáme aj prekážky, tie sú tak interného, ako aj externého. Poznanie ktoré to sú a ako ich eliminovať na dosahovanie cieľov, tiež rovnako dôležité, ako komunikácia samotná.

Ako vidíme, komunikácia je nie len dôležitý manažérsky nástroj, a je to zároveň tiež zložitý komplex rôznych na seba vplývajúcich väzieb. Cieľom efektívnej komunikácie je doručiť správu/odkaz recipientovi, teda prijímateľovi. Vedieť ako správne komunikovať – aby sme interakciou s inými dokázali presadiť svoje zámery, získali podporu pre svoje ciele, aby riadenie tímov bolo efektívne, aby sme mohli vystupovať profesionálne – je dnes významným nástrojom lídra. A nie len jeho.

A práve jednotlivé aspekty procesu komunikácie, tak ako sme ich tu načrtli budú predmetom prednášky o komunikácii.

 

Cieľová skupina:

pre všetkých, pre ktorých je komunikácia súčasťou práce a sú pod drobnohľadom nielen bežných ľudí, ale v prípade krízových situácií aj médií.

Obsahová náplň  prednášky:

Prednáška ponúka štruktúrovaný prehľad ako komunikovať a prečo je komunikácia pre vlastnú prezentáciu a dosahovanie osobných úspechov dôležitá. Ponúka prehľad o tom ako komunikácia funguje, aké procesy obsahuje. Prednáška je zameraná na rozšírenie vedomostí poslucháčov z oblasti komunikácie, ale nevyhne sa aj politickému marketingu a politickej komunikácii. V rámci prednášky predmetu sa venuje pozornosť okrem vymedzeniu základných pojmov a kategórií a ich výkladu aj príkladom z praxe.

 

Prednáška je rozdelená do nasledovných blokov:

I.               Základné pojmy spojené s komunikáciou

Objasnenie vzťahov medzi komunikátorom a respondentom

II.             Ako komunikácia funguje

Vysvetlenie procesu komunikácie a spojitostí jednotlivých fáz v komunikácii

III.           Verbálna a neverbálna komunikácia

Čo to je a aké je ich miesto a úloha v procese komunikácie

IV.           Spätná väzba

Prečo je nevyhnutná pre dobré zvládnutie komunikácie

V.             Komunikačné zlozvyky

Aké poznáme a ako sa im vyhnúť

VI.           Efektívna komunikácia

Ako sa ju naučiť využívať, aby naše vzťahy nabrali vyššiu kvalitu

VII.         Komunikačné bariéry

Interné a externé a ako si s nimi poradiť

VIII.       Chybné reakcie v komunikácii

Kde robíme chybu pri verbálnej a neverbálnej komunikácii

IX.           Reakcie na kritiku

Kritika nemusí vytvárať nepriateľstvá a nezhody

X.             Komunikačné prostriedky a formy komunikácie

Aké druhy a formy komunikácie poznáme

XI.           Typológia komunikačných štýlov

Ako komunikujeme, tak nás okolie vníma

 

Termín konania:

27.03.2023     08:30- 16:00

Miesto konania:

Central European Education institute s.r.o., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava – Ružinov

Forma prednášky:

Prednáška sa ukutoční hybridne – možnosť osobnej účasti aj on-line.

Prednáška sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Cena:

230,- EUR + DPH

V cene je zahrnuté:

náklady na prednášajúceho, následné konzultácie s prednášajúcim, študijné materiály v elektronickej forme.

Prihlasovanie:

info@vip-vs.sk · www.education-institute.eu/prihlaska · 0917 234 560

Prednášajúci:

Mgr. Martin Urmanič, PhD., MPH

Vyštudoval Katedru politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej získal titul Mgr. a na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde získal vzdelanie v oblasti riadenia zdravotníctva (MPH), ako aj po absolvovaní doktorandského štúdia titul PhD.

Zúčastnil sa viacerých profesionálnych pobytov v Európe a USA zameraných na komunikáciu a politický marketing a prácu s voličmi. Vykonával lektorskú a tréningovú činnosť v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie a formovania postojov pre stredoeurópsku kanceláriu Medzinárodného republikánskeho inštitútu (IRI) v Bratislave. V roku 1999 bol menovaný za generálneho riaditeľa Mediálneho centra. V roku 2001 sa stal hovorcom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako poradca a hovorca podpredsedu vlády Slovenskej republiky. V rokoch 2012 až 2014 pôsobil ako poradca ministra zdravotníctva. Od roku 2018 je poradcom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Má skúsenosti z viacerých hovorcovských pozícií ako aj z riadenia mediálnych a volebných tímov, v ktorých tvoril strategické komunikačné koncepty. Podieľal sa na príprave stratégií a na realizácii všetkých typov kampaní – od prezidentských cez parlamentné až po regionálne a komunálne. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Prednáša predmety „Techniky komunikácie“ a „Politická komunikácia“. Ako profesionál v oblasti politickej komunikácie navrhuje, realizuje a riadi volebné kampane pre kandidátov.