Základné zásady spoločenskej etikety, protokolu a profesionálnej komunikácie na úrovni samosprávy

Pre úspešné riadenie, realizáciu aktivít na úseku samosprávy a štátnej správy je potreba pochopenia, znalostí a uplatňovania všeobecných, uznávaných a vyžadovaných zásad a postupov komunikácie, spoločenskej etikety a protokolu.

Etiketa-protokol-komunikacia-kurz-samospravy-2023-ponuka [PDF]

Cieľom vzdelávacieho programu je uvedenie a zorientovanie starostov, primátorov, volených zástupcov, ako aj pracovníkov samosprávy a štátnej správy do problematiky základných zásad spoločenskej etikety, protokolu, komunikácie a profesionálneho vedenia a prípravy rokovaní. Súčasná moderná doba prináša množstvo kontaktov a potreby náležitej komunikácie. Intenzívne spoločenské a pracovné kontakty vrátane medzinárodnej spolupráce predstaviteľov samosprávy a štátnej správu obsahujú jemnú a veľmi citlivú spleť rituálov, symbolov, zvyklostí a pravidiel, ktorej znalosť významným spôsobom určuje mieru úspechu – starostov obcí, primátorov miest, pracovníkov obecných a mestských úradov, poslancov zastupiteľstiev, či vyšších územných celkov, predstaviteľov štátnej správy a odborníkov na všetkých stupňoch riadenia. Pre úspešné riadenie, realizáciu aktivít na úseku samosprávy a štátnej správy je potreba pochopenia, znalostí a uplatňovania všeobecných, uznávaných a vyžadovaných zásad a postupov komunikácie, spoločenskej etikety a protokolu. Jednak od radových pracovníkov, najnižších a stredných riadiacich pracovníkov, cez poslancov až po najvyšší manažment na úrovni obce, mesta, vyššieho územného celku, obecného podniku, mestskej firmy, korporácie, či spoločenskej organizácie a to na národnej, či medzinárodnej úrovni, vrátane celej štátnej správy. Vzdelávací program slúži na podanie základných informácií o problematike spoločenskej etikety a protokolu a poskytnutie praktického metodického návodu na organizácii aktivít protokolárneho charakteru na miestnej, národnej, či medzinárodnej úrovni, ako aj na prehĺbenie existujúcich znalosti v oblasti komunikácie a spoločenského styku a správania sa. Spolu s popisom aktuálnych tendencií a vývoja v oblasti komunikácie, etikety a protokolu popisuje nároky na kvality a kompetencie manažéra na úseku samosprávy a štátnej správy súvisiacich s úspešnou riadiacou a manažérskou prácou.

Výuka zahŕňa oblasti úvodu do problematiky etikety a protokolu, historické korene protokolu, význam protokolu a etikety v spoločenských vzťahoch a manažmente. Taktiež teoretické a praktické otázky etikety a protokolárnej praxe vrátane spoločenských kontaktov, vzťahov, komunikácie a rokovaní, základných foriem spoločenských udalostí, podnikov a príležitostí. Súčasne problematiku rôznych typov rokovaní, schôdzok, etikety a zdvorilosti v zamestnaní a biznise, pri zvláštnych slávnostných príležitostiach, ako aj dresscodov v spoločenskom styku.

Výuka prebieha formou interaktívnej prednášky prezenčne (preferovaná forma) a súčasne aj on-line formou vysvetľujúcich základné princípy a zásady spoločenského styku a správania sa, základných zásad spoločenskej etikety, protokolu a komunikácie a profesionálneho vedenia a prípravy rokovaní poskytujúcich informácie a pravidlá komunikácie, etikety a protokolu s nadväzujúcimi praktickými ukážkami skúseností, praktických príkladov, či prípadovými štúdiami, na ktorých sú zásady komunikácie, etikety a protokolu uplatňované a demonštrované.

 

Cieľ:

 • Vysvetliť terminológiu pojmov – komunikácia, etiketa, slušnosť, zdvorilosť, takt, spoločenská významnosť, protokol, obchodný protokol, diplomatický protokol, cirkevný protokol, štátny protokol.
 • Charakterizovať základné druhy komunikácie, prípravu na rôzne druhy rokovaní domáceho a medzinárodného charakteru.
 • Vysvetliť význam prvého dojmu a imidžu vo väzbe na zásady protokolu a etikety.
 • Charakterizovať problematiku spoločenských kontaktov a komunikácie, ich prípravu a udržiavanie.
 • Charakterizovať charakter spoločenských podujatí a aktivít.
 • Rozlišovať špecifiká prípravy a organizácie jednotlivých protokolárnych akcií a účasti na nich.
 • Zorientovať v problematike dresscodov pre dámy a pánov pre jednotlivé príležitosti s ktorými sa možno v spoločenskom styku stretnúť, identifikácia najčastejších chýb.

Obsahová náplň  prednášky:

 • Úvod do problematiky etikety a protokolu. Historické korene protokolu. Význam protokolu a etikety v spoločenských vzťahoch a manažmente.
 • Teoretické a praktické otázky etikety a protokolárnej praxe – spoločenské kontakty, vzťahy, komunikácia, základné formy spoločenských podujatí, podnikov a príležitostí, protokolárna korešpondencia, pravidlá etikety a protokolu.
 • Pracovné, obchodné stretnutie, etiketa a zdvorilosť v zamestnaní a biznise, zvláštne slávnostné príležitosti.
 • Diplomatický protokol a diplomatická prax vo väzbe na cezhraničné vzťahy samospráv, protokolárne formality diplomatov.
 • Ekonomická diplomacia a jej úloha v súčasnosti v podpore regiónov a samospráv, ekonomický diplomat.
 • Príklady uplatňovania spoločenskej etikety, diplomatického a obchodného protokolu v praxi.
 • Nové tendencie a pohľady v spoločenskej etikete, obchodnom protokole a v protokole vôbec.

 

Získané alebo posilnené kompetencie po absolvovaní vzdelávacieho programu:

 • Využitie zásad etikety a protokolu pre zvýšenie úrovne a kvality spoločenských vzťahov v bežnom živote, v zamestnaní a v pracovných vzťahoch manažéra na úseku samosprávy a štátnej správy.
 • Správanie v spoločenskom a pracovnom styku ako súčasť sociálnej kompetencie a kľúčovej kompetencie manažéra a riadiaceho pracovníka.
 • Posilnenie uvedomenia si a schopnosti ovládania a dodržiavanie spoločenskej etikety a komunikácie – pravidiel spoločenského správania transformovaných do pracovnej kultúry.
 • Využitie dokonalého vystupovania na podčiarknutie odbornej kompetentnosti, suverénnosti a dosiahnutia úspechu v štátnej správe a samospráve, biznise a zamestnaní.
 • Kapacita uplatňovania zásad komunikácie, spoločenskej etikety a protokolu v reálnej praxi a živote.
 • Získanie praktických metodických návodov a odporúčaní v bežnom spoločenskom a pracovnom styku, pre organizáciu rôznych rokovaní a aktivít protokolárneho charakteru a účasti na nich.

 

Termín konania:

03.04.2023     08:30- 16:00

Miesto konania:

Central European Education institute s.r.o., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava – Ružinov

Forma prednášky:

Prednáška sa ukutoční hybridne – možnosť osobnej účasti aj on-line.

Prednáška sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Cena:

230,- EUR + DPH

V cene je zahrnuté:

náklady na prednášajúceho, následné konzultácie s prednášajúcim, študijné materiály v elektronickej forme.

Prihlasovanie:

info@vip-vs.sk · www.education-institute.eu/prihlaska · 0917 234 560

Prednášajúci:

AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

Veľvyslanec s dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia v oblasti obrany a bezpečnosti, diplomacie a zahraničnej politiky štátu. Vo vláde Slovenskej republiky zastával funkciu ministra obrany. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy – NATO v Belgickom kráľovstve a následne v ďalšom období v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike. Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vykonával funkciu veľvyslanca s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Rezort diplomacie zastupoval ako stály člen v Monitorovacom výbore pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu a stály člen v Národnom monitorovacom výbore pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Absolvent viacerých slovenských a zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií. Prax v oblasti výkonu samosprávy získal v rámci niekoľkých funkčných období ako zvolený poslanec obecného zastupiteľstva a taktiež vo funkcii starostu obce. Podieľal sa na tvorbe odborných programov pre vzdelávanie starostov a primátorov. Disponuje expertízou z financovania a realizácie projektov z domácich a zahraničných finančných mechanizmov, ekonomickej diplomacie, praktické skúsenosti z parlamentnej, vládnej a ministerskej úrovne, ako aj diplomata v zahraničnej službe.