Ďalší starostovia a primátori s titulom MBA

ZMOS na základe podpísaného Memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania s Central European Education Institute ukončil ďalší kurz štúdia MBA pre samosprávu. 

Obhajobou dizertačnej práce 26 štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov z celého Slovenska získalo začiatkom apríla titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. Ide o druhu skupinu absolventov. Prvých 24 ukončilo štúdium v roku 2023.

Program je určený vedúcim funkcionárom a pracovníkov miestnej samosprávy, vyšším územným celkom a štátnej správy, ako aj odborníkom z tejto oblasti verejného života. Program je vhodnou formou ďalšieho profesného vzdelávania pre absolventov odboru verejná správa, ako aj záujemcov, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnych situácií vo verejnej správe alebo vo vlastnom profesionálnom živote.

Zameranie programu je orientované na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami.

Štúdium osobitne využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Absolvent profesného študijného programu ukončený získaním titulu MBA je schopný identifikovať a efektívne riešiť svoje manažérske a riadiace potreby, organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej pôsobí.

Ďalšie štúdium MBA začína 12. apríla 2024. V prípade záujmu nás kontaktujte na 0917 234 560 alebo info@vip-vs.sk.

 

Videopozvánka a informácie k štúdiu MBA – vzdelávanie pre primátorov, starostov, poslancov, prednostov, kontrolórov a všetkých ostatných pracovníkov samosprávy. [link]

 

Zdroj textu a foto: ZMOS – https://www.zmos.sk/dalsi-starostovia-a-primatori-s-titulom-mba-oznam/mid/405616/.html#m_405616