Školné pre akademický rok 2020/2021

Poplatok – školné za štúdium MBA je stanovené nasledovne:

Študijný program štúdium
MBA – Master of Business Administration 4.000,- €
LL.M. – štúdium Právo v podnikaní 4.000,- €

Máte záujem o štúdium niektorého z atraktívnych odborov? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
platné od 15.09.2012
Poplatok za prijímacie konanie35,- €
Poplatok za individuálny termín prijímacieho konania20,- €
Školné
Poplatok za mimoriadny termín zápisu20,- €
Študijný výkaz (strata) – zakúpenie nového5,- €
Duplikát vysokoškolského diplomu30,- €
Duplikát dodatku k  vysokoškolskému diplomu30,- €
Poplatok za druhý opravný termín30,- €
Poplatok za opakovanie štátnej záverečnej skúšky (opakovaná obhajoba alebo skúška)100,- €
Poplatok za omeškanie podania žiadosti po stanovenom termíne (pokuta)10,- €
Poplatok za zmenu témy DP/BP30,- €
Poplatok za prenos predmetu do vyššieho ročníka (nekončiace ročníky)20,- € / každý predmet
Poplatok za posunutie lehoty splatnosti školného alebo splátkový kalendár (za každý semester)20,- €
Poplatok za umožnenie vykonať štátnu záverečnú skúšku v januárovom termíne250,- €
Poplatok za nesplnenie formálnych podmienok k absolutóriu (chýbajúce zápisy známok vo Výkaze o štúdiu – max. 5 podpisov)50,- €

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) – IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) – IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód) alebo rodné číslo.

Konštantný symbol: 0308