ESG vzdelávanie

Business People Communication Office City Concept

Cieľom ESG programu je podať účastníkom kurzu ucelený prehľad o ESG – prečo je dôležité a čo to prakticky znamená pre biznis a stratégiu. Budú prezentované prínosy pre všetky záujmové skupiny v podniku a odporúčania pre implementáciu ESG prístupov od ich iniciácie, cez vytvorenie vhodných procesov a podmienok až po podporu motivácie zamestnancov k ich napĺňaniu.

Podrobnejšie informácie k ESG vzdelávaciemu programu / školenia pre manažment banky v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (environmental, social, governance).